Dzisiaj jest: 18.6.2024, imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MEW24.PL
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Jana Kondratowicza
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KOENERGIS Jan Kondratowicz z siedzibą w Nowęcinie, w ramach serwisu internetowego www.mew24.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
§ 1 Definicje
1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.
3. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
4. Ogłoszenie - oznacza ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika i prezentowane na stronie Stronie Internetowej Serwisu.
5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
7. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
8. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające
w domenie www.mew24.pl
9. Usługodawca - oznacza Jana Kondratowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KOENERGIS Jan Kondratowicz
z siedzibą w Nowęcinie (84-360 Łeba), NIP: 8411659383, REGON: 362621374, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: info@mew24.pl, będącego jednocześnie
właścicielem Serwisu Internetowego.
10. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez
Usługodawcę.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta
poczty elektronicznej.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu
Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Rejestracja 
1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
§ 4 Usługi

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Forum dyskusyjne;
b) Poleć znajomemu;
c) Prowadzenie Konta Użytkownika;
e) Zamieszczenie treści;
f) Zamieszczenie zlecenia;
g) Zamieszczenie produktu lub usługi;
h) Zamieszczenie Ogłoszenia.
3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi odpłatne:
a) Promowanie Ogłoszenia;
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
5. Usługa Forum dyskusyjne polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących Serwisu Internetowego. W celu skorzystania z usługi Forum dyskusyjne Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
6. Rezygnacja z usługi Forum dyskusyjne możliwa jest w każdej chwili i polega na zaniechaniu korzystania przez Użytkownika z usługi.
7. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę wysłanie do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego Ogłoszenia. Użytkownik przed wysłaniem wiadomości określa Ogłoszenie mające być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrane Ogłoszenie. Użytkownik nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Ogłoszenia. Użytkownik nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie z przedmiotowej usługi.
8. Rezygnacja z usługi Poleć znajomemu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych Ogłoszeń
znajomym.
9. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §3 Regulaminu.
10. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §11 Regulaminu.
11. Usługa Wizytówka firmy standard polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę przygotowanie oraz publikację na Stronie Internetowej Serwisu wizytówki firmy Użytkownika, o opisie zawierającym informację o charakterze działalności, danych adresowych, numerze telefonu, numerze NIP, logo oraz lokalizacji biura firmy, jak też wskazanie dwóch kategorii w jakich działa firma, spośród dostępnych do wyboru na Stronie Internetowej Serwisu. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia i przesyła do Usługodawcy formularz dostępny na Stronie Internetowej Serwisu poprzez wybór odpowiedniej opcji w formularzu.
12. Usługa Zamieszczenie treści polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika, plików graficznych lub plików wideo przesłanych przez Użytkownika. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia i przesyła do Usługodawcy formularz dostępny na Stronie Internetowej Serwisu poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu.
13. Rezygnacja z usługi Zamieszczenie treści możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi.
14. Usługa Zamieszczenie Ogłoszenia polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę zamieszczenia i utrzymywania Ogłoszenia na Stronie Internetowej Serwisu przez czas określony, w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz do Usługodawcy poprzez wybranie odpowiedniej opcji dostępnej w formularzu. W trakcie trwania Usługi adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrane Ogłoszenie. Użytkownik nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Ogłoszenia. Użytkownik nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie z przedmiotowej usługi.
8. Rezygnacja z usługi Poleć znajomemu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych Ogłoszeń znajomym.
9. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §3 Regulaminu.
10. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §11 Regulaminu.
11. Usługa Wizytówka firmy standard polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę przygotowanie oraz publikację na Stronie Internetowej Serwisu wizytówki firmy Użytkownika, o opisie zawierającym informację o charakterze działalności, danych adresowych, numerze telefonu, numerze NIP, logo oraz lokalizacji biura firmy, jak też wskazanie dwóch kategorii w jakich działa firma, spośród dostępnych do wyboru na Stronie Internetowej Serwisu. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia i przesyła do Usługodawcy formularz dostępny na Stronie Internetowej Serwisu poprzez wybór odpowiedniej opcji w formularzu.
12. Usługa Zamieszczenie treści polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika, plików graficznych lub plików wideo przesłanych przez Użytkownika. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia i przesyła do Usługodawcy formularz dostępny na Stronie Internetowej Serwisu poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu.
13. Rezygnacja z usługi Zamieszczenie treści możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi.
14. Usługa Zamieszczenie Ogłoszenia polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę zamieszczenia i utrzymywania Ogłoszenia na Stronie Internetowej Serwisu przez czas określony, w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz do Usługodawcy poprzez wybranie odpowiedniej opcji dostępnej w formularzu. W trakcie trwania Usługi Użytkownik może modyfikować oraz samodzielnie usunąć Ogłoszenie. Ogłoszenia są prezentowane na Stronie Internetowej Serwisu w kolejności daty ich zamieszczania przez Użytkowników, z zastrzeżeniem punktu 18 z §4 Regulaminu. Niedozwolone jest zamieszczanie dwóch ogłoszeń o tej samej treści lub dotyczącego tego samego obiektu/urządzenia.
15. Usługa Zamieszczenie zlecenia polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia nieodpłatnie na Stronie Internetowej Serwisu informacji dotyczącej prac jakie mają być wykonane na jego rzecz. Celem skorzystania z usługi Zamieszczenie zlecania, Użytkownik powinien skorzystać z dedykowanego formularza na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie wskazuje rodzaj usługi jaka ma zostać na jego rzecz wykonana, lokalizację w jakiej usługa ma być świadczona, kwotę za jaką ma być zrealizowana oraz swoje dane kontaktowe, a następnie przesyła zlecenie do Usługodawcy poprzez przycisk "Dodaj zlecenie".
16. Usługa Zamieszczenie produktu lub usługi polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia nieodpłatnie na Stronie Internetowej Serwisu informacji dotyczącej oferty zawarcia umowy na sprzedaż rzeczy lub świadczenia usługi. Celem skorzystania z usługi Zamieszczenie produktu lub usługi, Użytkownik powinien skorzystać z dedykowanego formularza na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie wskazuje produkt który chce sprzedaż lub usługę jaką chce świadczyć, kwotę na jaką ma zostać zawarta umowa oraz swoje dane kontaktowe, a następnie przesyła zlecenie do Usługodawcy poprzez przycisk "Dodaj ogłoszenie".
17. Użytkownicy zainteresowani zawarciem umowy na podstawie Ogłoszenia, zlecenia lub informacji o produkcie czy usłudze publikowanego w ramach usług na Stronie Internetowej Serwisu, mają możliwość skorzystania z dedykowanego formularza kontaktowego na Stronie Internetowej Serwisu, za pośrednictwem którego przesyłają do Użytkownika wiadomość zawierającą propozycję zawarcia umowy. Usługodawca nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami.
18. Usługa Promowanie Ogłoszenia polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę wyróżnienia zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie Internetowym Ogłoszenia. Usługa świadczona jest w następujących wariantach:
19. Usługa Wizytówka firmy premium plus polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę przygotowania oraz publikacji na Stronie Internetowej Serwisu wizytówki firmy Użytkownika, z zastrzeżeniem, że wizytówka może być promowana w 8 kategoriach, istnieje możliwość stworzenia osobnej strony do prezentacji firmowej wraz z subdomeną, dodania 6 zdjęć produktów, zamieszczenia dodatkowego opisu produktów firmy w prezentacji, promowania wizytówki na najwyższych miejscach w ramach zestawień firm w poszczególnych kategoriach (ponad wizytówkami zwykłymi i w wersji premium), wyróżnienia wizytówki w ramach poszczególnych kategorii, promocji wizytówki na stronie głównej Serwisu Internetowego, jak też zamieszczania ogłoszeń w dziale "Polecane za darmo". Skorzystanie z usługi możliwe jest na zasadach określonych w §5.
20. Usługa Zamieszczenie zlecenia premium plus polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia nieodpłatnie na Stronie Internetowej Serwisu informacji dotyczącej prac jakie mają być wykonane na jego rzecz zgodnie z §4 ust. 15, z zastrzeżeniem, że zlecenie będzie przez 30 dni oznaczone jako "polecane", prezentowane na listach zleceń na pozycjach wyższych niż zlecenia zamieszczane w ramach usługi Zamieszczenie zlecenia oraz wyróżnione kolorystycznie. Skorzystanie z usługi możliwe jest na zasadach określonych w §5.
21. Usługa Produkt lub usługa premium plus polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia nieodpłatnie na Stronie Internetowej Serwisu informacji dotyczącej oferty zawarcia umowy na sprzedaż rzeczy lub świadczenia usługi zgodnie z §4 ust. 16, z zastrzeżeniem, że produkty lub usługi będą dodatkowo prezentowane w losowym obiegu wraz ze wszystkimi innymi produktami lub usługami zamieszczonymi w ramach Usługi Produkt lub usługa premium plus na stronie głównej Serwisu Internetowego. Skorzystanie z usługi możliwe jest na zasadach określonych w §5.
22. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca drogą elektroniczną zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
23. Usługodawca jest uprawniony do weryfikacji treści dostarczanych przez Użytkownika, Ogłoszeń oraz wizytówek firm pod kątem ich
zgodności z charakterem Serwisu.
 § 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług odpłatnych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
3. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu. Następnie Usługodawca przesyła na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi odpłatnej drogą elektroniczną.
4. Użytkownik przed wyborem usługi odpłatnej otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o cenie usługi odpłatnej, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi odpłatnej oraz informacje o zakresie usługi odpłatnej.
5. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto.
7. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
8. Użytkownik może wybrać spośród następujących form płatności:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy;
b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności dotpay.pl, obsługiwany przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie;
c) płatność telefonem komórkowym poprzez wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) o treści podanej w formularzu płatności, za pośrednictwem telefonu komórkowego, na numer telefonu podany w formularzu płatności. Po wysłaniu wiadomości SMS, Użytkownik zwrotnie otrzymuje wiadomość SMS wraz z jednorazowym kodem. Użytkownik po wpisaniu otrzymanego kodu w formularzu płatności ma możliwość aktywacji usługi odpłatnej. Płatność z wykorzystaniem SMS obsługiwana jest poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie.
9. Aktywacja usługi odpłatnej dokonana zostanie po dokonaniu płatności przez Użytkownika. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
10. Usługodawca, zgodnie z wolą Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez
Użytkownika podczas Rejestracji, fakturę VAT obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne
oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
§ 6 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie
usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
§ 8 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści
1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2. Użytkownik oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do -
odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę;
d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu.
5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści, które
mogłyby w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.
§ 9 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.
§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
5. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność za zamówione usługi odpłatne, poprzez serwis DotPay, jego dane osobowe zostaną
przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy spółce DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie.
6. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
7. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
8.Polityka prywatności znajduje się na stronie https://www.mew24.pl/strona/polityka-prywatnosci
§ 11 Rozwiązanie umowy
(Nie dotyczy umów zawartych na czas oznaczony)

1. Uprawnienie do rozwiązania umowy wynikające z §11 nie dotyczą możliwości rozwiązania umowy na świadczenie usługi Zamieszczanie Ogłoszenia, zawartej na czas określony.
2. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
3. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
4. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
§ 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
3. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2015 r. 

Polecane
GOTOWE ZESTAWY FOTOWOLTAICZNE DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU (kliknij i oszczędzaj na energii)