Dzisiaj jest: 16.9.2019, imieniny: Jagienki, Kamili, Korneliusza
Ogłoszenie:

Przetarg na sprzedaż jazu

dodano: 2017.01.12 ważne do: 2019.07.31 wyświetleń: 1177
146 000 PLN
Szczegóły ogłoszenia:

ARCHIWUM

 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działkę zlokalizowaną w Sosnowcu przy ul. Krakowskiej wraz z obiektem jazu.

 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100 zł, wpłacono w całości, teł.: +48 32 603 88

61, fax: +48 32 603 86 05, http://www.gpw.katowice.pl">http://www.gpw.katowice.pl na podstawie wewnętrznych Zasad sprzedaży, wydzierżawiania oraz wynajmowania nieruchomości Spółki w drodze przetargu, dostępnych na stronie: http://www.gpw.katowice.pl">http://www.gpw.katowice.pl.

zaprasza do składania pisemnych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działkę gruntu nr 833/2 zlokalizowaną w Sosnowcu przy ul. Krakowskiej wraz z obiektem jazu.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej obejmującej działkę gruntu nr 833/2 o powierzchni 4.064 m położoną w Sosnowcu przy ul. Krakowskiej wraz z obiektem jazu zlokalizowanym na rzece Biała Przemsza.

Nieruchomość zapisana jest w KW nr KA1S/00082483/6 Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

Cena wywoławcza wynosi 146.000,00 zł

(słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 14.600,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych).

Termin wpłaty wadium: najpóźniej na dwa dni przed otwarciem ofert na konto: PKO BP 96 1020 2498

0000 8502 0429 6521, z dopiskiem: „wadium na nabycie nieruchomości w Sosnowcu"

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie określonym w warunkach przetargu, traci złożone wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje

ceny wywoławczej.

Wszelkie informacje o nieruchomości uzyskać można w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 31 w siedzibie Spółki lub pod numerem telefonu 32 603 87 75 w godzinach od 8 do 14 .

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta nabycia nieruchomości w Sosnowcu” do dnia 27.01.2017r. do godziny 10 w pokoju 31 na II piętrze w siedzibie Spółki.

Oferta winna zawierać:

imię nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta,

oferowaną cenę,

oświadczenie, iż oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz warunkami przetargu.

Termin związania ofertą wynosi 45 dni od otwarcia ofert. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2017r. o godz. I0 w siedzibie Spółki w pokoju nr 31 na II piętrze.

Kryterium oceny ofert będzie zaoferowana cena nie niższa niż cena wywoławcza.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja wzywa tych oferentów do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie.

Wybór oferty jest ważny po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki.

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej ceny nabycia przelewem na konto Spółki, najpóźniej na dwa dni przed terminem wyznaczonym do zawarcia umowy notarialnej.

Spółka zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania

przyczyny.

Kontakt
woj. śląskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Polecane
Polub nas na Facebook-u i bądź na bieżąco z informacjami na temat MEW!