Dzisiaj jest: 29.1.2020, imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei
Ogłoszenie:

Konkurs ofert na dzierżawę jazu

dodano: 2017.01.12 ważne do: 2019.07.31 wyświetleń: 832
920 PLN
Szczegóły ogłoszenia:

ARCHIWUM

 

 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

ogłasza postępowanie konkursowe

na dzierżawę budowli piętrzącej zlokalizowanej w km 19+276 rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej) w miejscowości Siucice Kolonia, gm. Aleksandrów, pow. piotrkowski w oparciu o art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 18. 07. 2001 r. Prawo wodne oraz przepisy Kodeksu Cywilnego

I. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić wg wzoru określonego w Załączniku nr 2.

2. Ofertę należy wypełnić w języku polskim na komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem).

3. Ofertę wraz z załącznikami wyszczególnionymi w części II ogłoszenia należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, z zaznaczeniem na zewnętrznej stronie koperty nazwy: „Oferta na dzierżawę budowli piętrzącej zlokalizowanej w km 19+276 rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej).

 

4. Zewnętrzna strona koperty winna być opatrzona nazwiskiem/nazwą i adresem oferenta.

 

5. Oferta powinna być podpisana przez prawnego przedstawiciela oferenta. Oferent, który nie podpisze oferty, nie może być uczestnikiem postępowania konkursowego – jego oferta będzie odrzucona.

 

6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

7. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe otwarcie.

 

8. Zaleca się aby każda strona oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami) była ponumerowana a w treści oferty znajdowała sie informacja o ilości stron. Wymagania określone w niniejszym punkcie nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

9. Oferent nie może dochodzić zwrotu kosztów oraz wysuwać żadnych roszczeń finansowych jakie poniósł w związku z udziałem w postępowaniu konkursowym.

 

II. Dokumenty, które winny być dołączone do oferty:

1. Do oferty należy dołączyć:

 

1) Parafowany na każdej stronie przez oferenta wzór umowy dzierżawy określony w Załączniku nr 3.

2) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – wydruk z „Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub z „Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego”.

3) Pozytywnie zaopiniowaną przez właściwego terytorialnie Kierownika Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi koncepcję budowy MEW określającą lokalizację urządzeń MEW w sposób nie kolidujący z przepływami wód w okresach ekstremalnych (susza, wody wezbraniowe, powódź) zawierającą między innymi:

- opis techniczny,

- część graficzna,

- parametry techniczne urządzeń MEW.

2. Brak któregokolwiek dokumentu lub przedłożenie dokumentu nie spełniającego określonych wymagań powoduje odrzucenie oferty.

 

)* - obowiązuje w przypadku planowania wykorzystania budowli do budowy MEW oraz realizacji produkcji energii elektrycznej, z wyłączeniem sytuacji, gdy o dzierżawę ubiega się dotychczasowy dzierżawca

III. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty zgodne z wymogami części I i II Ogłoszenia należy złożyć do sekretariatu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14 (pokój nr 405) do dnia 30 stycznia 2017 r. do godziny 10.00 (czasu lokalnego). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Wadium:

1. Wysokość wadium ustala się na kwotę 920,71 zł.

2. Wadium należy wpłacić wyłącznie na rachunek bankowy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi:

 

Nazwa Banku Bank PeKao S.A. I Oddział w Łodzi Al. Kościuszki 47

Nr rachunku 93 124030151111001002745599

z dopiskiem: „Wadium – budowla piętrząca w km 19+276 rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej)”.

Za dokonanie wpłaty wadium uznaje się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy WZMiUW w Łodzi nie później niż w przededniu składania ofert.

3. Wadium zostanie zwrócone wraz z naliczonymi przez Bank prowadzący ww. rachunek bankowy odsetkami pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Dzierżawcę, niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego wszystkim uczestnikom, z zastrzeżeniem pkt 4. Warunkiem jest podanie w ofercie numeru rachunku bankowego, na który wadium powinno być zwrócone.

 

4. Wadium nie podlega zwrotowi uczestnikowi, który wygrał postępowanie konkursowe, jeżeli umowa dzierżawy, wg określonego wzoru, nie zostanie przez Dzierżawcę podpisana w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania.

5. Brak dokonania wpłaty wadium powoduje odrzucenie oferty.

V. Kaucja:

1. Po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego oferent, którego oferta została wyłoniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dzierżawy do dokonania wpłaty kaucji w wysokości 3452,95 zł na rachunek bankowy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi:

 

Nazwa Banku Bank PeKao S.A. I Oddział w Łodzi Al. Kościuszki 47

Nr rachunku 45 124030151111001002745687

z dopiskiem: „Kaucja – budowla piętrząca w km 19+276 rzeki Czarnej Malenieckiej (Koneckiej)”.

Za dokonanie wpłaty kaucji uznaje się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy WZMiUW w Łodzi.

2. Kaucja podlega zwrotowi wraz z naliczonymi przez Bank prowadzący ww. rachunek bankowy odsetkami pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Dzierżawcę - w przypadku:

 

- wygaśnięcia zawartej umowy dzierżawy,

- rozwiązania umowy dzierżawy z przyczyn niezależnych od Dzierżawcy.

 

3. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku:

 

- nie podpisania przez Dzierżawcę umowy dzierżawy w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania konkursowego,

- rozwiązania umowy dzierżawy na skutek nie przestrzegania warunków określonych w umowie,

- rozwiązania umowy dzierżawy na skutek nie rozpoczęcia działań związanych z wykorzystaniem budowli piętrzącej w ciągu trzech lat od dnia podpisania umowy,

- rozwiązania umowy dzierżawy na skutek zalegania z opłatą należności przez kolejne dwa miesiące od ustalonego w umowie dzierżawy terminu płatności, pomimo dwukrotnego wezwania do zapłaty wystosowanego na piśmie.

 

VI. Osoby upoważnione do kontaktu:

Pracownikiem uprawnionym do bezpośredniego kontaktu z oferentami jest Kierownik Inspektoratu Piotrkowsko - Opoczyńskiego, ul. Młynarska 2, 97 – 300 Piotrków Tryb., tel. (44) 647 70 06.

Postępowanie konkursowe składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.

VII. Otwarcie ofert – część jawna.

1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi ul. Solna 14 (IV piętro) pokój 404 – w dniu 30 stycznia 2017 r. o godzinie 10.30 (czasu lokalnego). W otwarciu ofert mogą uczestniczyć oferenci.

 

2. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.

 

3. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich jej członków. Załącznikiem do protokołu będzie lista obecności oferentów uczestniczących w otwarciu ofert.

 

4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwiska /nazwy i adresy oferentów oraz informacja o deklarowanej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego.

 

VIII. Rozpatrzenie ofert – część niejawna.

1. Komisja rozpatruje oferty na posiedzeniu niejawnym.

 

2. Każda z ofert zostanie sprawdzona pod względem formalnym (zgodność z ogłoszeniem).

 

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych komisja odrzuca, czyniąc o tym odpowiednią adnotację w protokole.

 

4. Spośród ofert spełniających wszystkie warunki postępowania konkursowego jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta złożona przez oferenta, który zadeklarował najwyższą wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wyrażonego w złotych określoną w pkt B.2a) lub w pkt B.2b) Załącznika nr 2 do Zasad dzierżawy budowli piętrzących.

 

5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert –za ofertę korzystniejszą uznaje się ofertę z większą wartością określoną w pkt. B.2a) w przypadku ofert dotyczących wykorzystania budowli do realizacji produkcji energii elektrycznej a w przypadkach pozostałych równowartości ofert komisja wyznaczy dla tych oferentów termin złożenie dodatkowych ofert wg zasad określonych w Załączniku nr 2.

 

6. Wynik postępowania konkursowego akceptuje Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.

 

7. Wynik postępowania konkursowego z podaniem nazwiska/nazwy i adresu oferenta, zostanie ogłoszony poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14 (IV piętro budynku) oraz na tablicy informacyjnej na stronie internetowej http://www.bip.melioracja.lodzkie.pl (zakładka: dzierżawa budowli piętrzących - ogłoszenia).

 

8. Podpisanie umowy dzierżawy powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania konkursowego, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

IX. Dodatkowe ustalenia

1. Dokumenty dotyczące ogłoszenia o postępowaniu konkursowym można pobrać:

1) osobiście (w dniach roboczych w godz. 730-1430) w siedzibie właściwego terytorialnie Inspektoratu,

2) za pośrednictwem strony internetowej: http://www.bip.melioracja.lodzkie.pl (zakładka: dzierżawa budowli piętrzących).

 

2. Maksymalny okres dzierżawy wynosi 20 lat.

3. Odrzucone oferty, które wpłyną po terminie:

1) można odebrać osobiście w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu ofert,

2) będą odsyłane w terminie 14 dni, pod warunkiem załączenia przez oferenta do składanych dokumentów zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem na list polecony,

3) będą trwale zniszczone po upłynięciu 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia postępowania konkursowego.

 

4. Wartość wysokości wadium oraz wysokości kaucji będzie aktualizowana corocznie na dzień 01 stycznia danego roku w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujący w III kwartale roku ubiegłego, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny.

5. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania konkursowego bez konieczności podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

Kontakt
woj. łódzkie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Polecane
Polub nas na Facebook-u i bądź na bieżąco z informacjami na temat MEW!